Könyv az óvodásoknak

A könyv borítója
Tartalomjegyzék
Így telik a napom
Amikor baj van
A könyv borítója
A könyv borítója
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Így telik a napom
Így telik a napom
Amikor baj van
Amikor baj van

Szakembereknek

 • A könyv jól alkalmazható az 5-7 éves gyermekek logopédiai és komplex fejlesztőpedagógiai terápiájában egyaránt.
 • A feladatok egyaránt segítik a nyelvi kifejezést és a beszédmegértést.
 • Témakörökben rendeződik ismeretanyaga.
 • Egyéni és csoportos fejlesztésben is használható.
 • A könyv feladatai és témakörei fokozatosan nehezednek.
 • A kiadvány segítheti a terápiás folyamat strukturálását, a terápia céljainak, feladatainak, egyéni szükségletekhez való megtervezését.

Logopédusoknak

 • A kiadvány célja az expresszív és receptív nyelvi területek komplex fejlesztése.
 • A könyv bal oldali lapjain található feladatok az egyes nyelvi szintek fejlesztését célozzák meg. A felső sorban a főnevek, igék, melléknevek aktív szókincsbe való beépítése zajlik (lexikai szint), míg az asszociációs gyakorlatok átvezetnek a szavak értésétől (szemantikai szint), felsorolásától a mondatok szerkesztéséig, megfogalmazásáig (szintaktikai-grammatika szint). Az érvelés és a folyamatok leírása már a mondatalkotást és a beszédhelyzethez, beszédpartnerhez való alkalmazkodást (pragmatikai szint) segítik.
 • A könyv jobb oldalán található feladatok elsősorban a beszédértés működését támogatják. A tizenegy különböző feladattípus kitér a fent említett nyelvi szintek mindegyikének fejlesztésére.

Fejlesztőpedagógusoknak

 • A kiadvány anyaga felhasználható egyéb kognitív területek fejlesztéséhez is (emlékezet, figyelem, gondolkodás).
 • A könyv feldolgozása tovább színesíthető a témákhoz kapcsolódó szemléltetőeszközökkel, tárgyakkal, játékokkal.
 • Motiváló ereje az önismeretre, az énképre, a személyiség kiteljesedésére is hathat.

Szülőknek

A technika fejlődésével a családok élete, a gyermeknevelés körülményei átalakultak. A gyermekek szabadidejük jelentős részét számítógép vagy tv előtt töltik el. A családok életében a beszélgetésekre sokszor alig marad idő, ezáltal a gyerekek kommunikációs képességei kevésbé fejlődnek.

Kiadványunk lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek játékos beszélgetéseken keresztül ismerkedjenek meg az őket körülvevő világgal, megtanulják gondolataikat, érzéseiket megfogalmazni, kifejezni. Így olyan jártasságot szerezhetnek a kommunikációban, mely biztos alapot nyújthat sikeres iskolakezdéshez a társas kapcsolatok harmonikus kialakításához.

Könyvünket olyan szülőknek ajánljuk, akik óvodás korú gyermekükkel szívesen beszélgetnek és játszanak nyelvi játékokat.

Könyv az iskolásoknak

A könyv borítója
Tartalomjegyzék
Csodálatos világ
Növények
A könyv borítója
A könyv borítója
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Hasonlítunk és különbözünk
Hasonlítunk és különbözünk
Érzéseink
Érzéseink

Szakembereknek

 • A könyv jól alkalmazható az iskoláskorú gyermekek (8- 14 éves) logopédiai/gyógypedagógiai és komplex fejlesztőpedagógiai terápiájában, valamint az általános iskolai oktatás során egyaránt.
 • A feladatok segítik a nyelvi kifejezést, valamint a beszédmegértést. Fontos megjegyezni, hogy a könyvben található feladatok a hallott (és nem az olvasott) szöveg értésének támogatását célozzák meg. E készség megfelelő működése megelőzi és megalapozza az olvasott információ pontos feldolgozását.
 • Ismeretanyaga témakörök szerint rendeződik.
 • Feladatai és témakörei fokozatosan nehezednek.
 • Egyéni és csoportos fejlesztésben is használható.
 • A kiadvány segítheti a terápiás folyamat strukturálását, a terápia céljainak, feladatainak, egyéni szükségletekhez való megtervezését.

Logopédusoknak

 • A kiadvány célja az expresszív és (hallott) receptív nyelvi területek komplex fejlesztése.
 • A könyv bal oldali lapjain található feladatok elsősorban a nyelvi kifejezés fejlesztését célozzák meg. A képek leírásával, és az alattuk megfogalmazott kérdések megválaszolásával egyre összetettebb mentális folyamatok elé állítjuk a gyermekeket, a feladatok megoldásával célzottan fejlesztjük az egyes nyelvi szinteket a lexikai szinttől a szintaktikai-szemantikai területeken keresztül egészen a pragmatikai szintig. Az asszociációs feladat megoldása a szavak, szókapcsolatok felsorolásán át a mondatok szerkesztéséig vezethet. A definíció alkotásakor egyetlen tárgy, fogalom egyértelmű meghatározását várjuk, egy grammatikailag jól szerkesztett mondat alkotásával, majd a harmadik képnél két tárgy, fogalom összehasonlításával dolgozunk. A véleményalkotás és a problémamegoldás feladataiban már a mondatok helyes összefűzését célozzuk meg, míg a dialógus feladatainál a párbeszéd alkotását, a beszédpartnerhez való alkalmazkodást várjuk a gyermektől.
 • A könyv jobb oldalán található feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok elsősorban a hallott beszédértés fejlesztését (nem az olvasott szövegértést) célozzák meg.

Fejlesztőpedagógusoknak / gyógypedagógusoknak / általános iskolai tanítóknak

 • A könyv jól alkalmazható a tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztéséhez.
 • Segítséget nyújthat a nyelvi elmaradást mutató általános iskolás gyermekek felzárkóztatásában.
 • A kiadvány anyaga a beszédkifejezés, és a beszédértés fejlesztésén kívül felhasználható egyéb kognitív területek fejlesztéséhez is (emlékezet, figyelem, gondolkodás).
 • A könyv feldolgozása tovább színesíthető a témákhoz kapcsolódó szemléltetőeszközökkel, tárgyakkal, feladatlapokkal.
 • Motiváló ereje az önismeretre, az énképre, a személyiség kiteljesedésére is hathat.

Szülőknek

A kiskamaszokkal való elmélyült beszélgetés gyakran kihívást jelent a szülő számára. Gyermekeinknek erre manapság különösen nagy szükségük van, hiszen egyre több időt töltenek el „némán” a számítógép, az okostelefon előtt.

A könyvben található 20 témakör színes képeivel tartalmas beszélgetésekhez nyújthat segítséget. Lehetőséget ad arra, hogy a gyermekünkkel együtt töltött idő jó hangulatú és értékes legyen. A közösen végzett játékos feladatok fejlesztik gyermekünk szókincsét, kifejezőkészségét, gondolkodását, így magabiztosabbá, sikeresebbé válhatnak a mindennapokban.

Ajánlások

Fehérné Kovács Zsuzsanna

Lektor, c. egyetemi docens, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület elnöke

Logopédus szakemberként, szülőként, nagyszülőként egyaránt ajánlom ezt a „beszélgetős” könyvet mindazoknak, akik tudatosan, de mégis játékos formában szeretnék támogatni iskolába lépő tanítványaik, gyermekük, unokájuk beszéd- és nyelvi készségének, társas kapcsolataiknak fejlődését. Tudjuk, a jó nyelvi készség, a beszédhelyzetekhez alkalmazkodni képes kommunikáció az egyén sikerének egyik záloga. Ez a könyv, és ön – logopédus, fejlesztőpedagógus, szülő, nagyszülő – segíthet ennek elérésében. A módszeresen felépített nyelvi és beszédgyakorlatok izgalmas, vidám, gondolkodtató, játékos feladatokon, kommunikációs helyzeteken keresztül, szinte észrevétlenül vezetnek el a gyermekek nyelvi képességeinek kiteljesedéséhez. Mindeközben erősödhet énképük a hatásosabb kommunikációjuknak, beszédkészségük „varázslatos” erejének köszönhetően, amit aztán a tágabb környezetre, kortársaikra is egyre sikeresebben terjeszthetnek ki.

Ványi Ágnes

PMPSZ, Budakeszi Tagintézmény - logopédiai igazgatóhelyettes, Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége - főtitkár

Az Értem és mondom című könyv analógiás szerkesztettségű fejezetek létrehozásával az 5-7 éves korosztály napi életvezetési rutinjához ill. érdeklődéséhez szabott témakörök szisztematikus végiggondolásával egy biztonságos keretet nyújthat az alkalmazó pedagógusoknak. Az összeállított lapok egy-egy témát körüljárva számos nyelvfejlesztési lehetőséget biztosítanak a használóknak, nem mellékesen a kreatív alkalmazás számára is jelentős teret hagyva. A könyv feladatai ajánlások, melyeket a terápia során a kollégák - a folyamat diagnosztika eredményeinek tükrében - sokrétűen: hozzátéve, kibővítve, esetleg redukálva, az adott terápiás csoport aktuális többlet pedagógiai igényeinek megfelelően tárhatnak a gyermekek elé. Az anyag bemutatott formájában unikális a segítőpedagógiai eszközök palettáján, használhatósága nem kérdőjelezhető meg.

Dr. Juhász Ágnes

Mesterlogopédus, pszichológus

Egy könyv, amit, öröm kézbe venni. Tanít, miközben gyermek és felnőtt kellemesen töltheti a minőségi, közös időt. Szakembereknek inspiráló, gyermekeknek motiváló, szülőknek segítség, hogy ne csak az okos telefon adjon örömet, izgalmat, hanem a meghitt beszélgetés közbeni tanulás, ismeretszerzés is.

Szabóné Vékony Andrea

Okleveles gyógypedagógus/logopédus, köznevelési szakértő

A nyelvi-kommunikációs kompetencia minden más kompetencia fejlődését meghatározza, ezáltal az iskolai fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. A szülők, az általános iskolai pedagógusok és a különféle fejlesztéseket végző kollégák (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus/logopédus) közös felelőssége segíteni a jövő nemzedékét úgy, hogy olyan nyelvi képeségek birtokába jussanak, amelyek lehetővé teszik a hatékony információszerzést, információfeldolgozást, valamint a sikeres kommunikációt. Az Értem és mondom 2. kiadvány ehhez nyújthat számukra hatalmas segítséget.

Rendelés

Rendelje meg online kiadói kedvezménnyel IDE kattintva.

Megvásárolható (állandó bolti készleten): Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok Boltja

Kapcsolat

Varga Katalin: kozsoke@icloud.com

Alkonyi Mónika: alkonyim@gmail.com

Miért íródott a könyv?

Édesanyaként és logopédusként egyaránt tapasztaljuk, hogy a gyermekeknek gyakran okoz problémát gondolataik megfogalmazása és a beszéd megértése. Ezért született meg bennünk a gondolat, hogy olyan komplex szemléletű játékos gyakorlóanyagot állítsunk össze, mely egyaránt segítséget jelent a nyelvi kifejezés és az értés fejlesztéséhez. Az első Értem és mondom kiadvány az 5-7 éves korosztálynak készült, az Értem és mondom 2. pedig az iskolás gyermekek számára nyújt segítséget.

Aprólékos, körültekintő munkával válogattuk össze a kiadvány színes képeit és feladatait, hogy azok minél hatékonyabban támogassák a nyelvi képességeket, izgalmasabbá tegyék gyermekeink számára a nyelv elsajátítását.

Varga Katalin és Alkonyi Mónika

photo2